PROXIA – by wykorzystać synergie ze związków

Aktywność związkowa – aktywna wartość dodana dla przemysłu

PROXIA badania Aktywność związkowa wykres

Wiodące związki branżowe łączą w sobie interesy poszczególnych członków z przedsiębiorstw przemysłowych, specjalistów branżowych, a także z sektora oprogramowania i informatyki, w celu osiągnięcia wspólnych celów czy wartości. Wiedza każdego z członków przyczynia się do osiągnięcia celów, stanowiąc mnożnik dla wiedzy. W ten sposób wykorzystuje się synergie pojawiające się w kręgach roboczych czy specjalistycznych. Cała branża przemysłowa korzysta ze spójnych rozwiązań, wskazówek, koncepcji, norm, katalogów metod itd. Tematy te są omawiane i analizowane. Związki upraszczają złożoność tematów i sprowadzają problemy do kwestii zasadniczych. Powstają przejrzyste rozwiązania, opracowywane są skale porównawcze. PROXIA blisko współpracuje z wiodącymi niemieckimi organizacjami przemysłowymi:


PROXIA badania VDMA Logo

VDMA (Niemiecki związek przemysłu budowy maszyn i systemów) to największy związek przemysłowy w Europie. Reprezentuje on ponad 3.100 przedsiębiorstw, głównie średniej wielkości, z branży dóbr inwestycyjnych. Jego zadaniem jest reprezentacja wspólnych interesów gospodarczych, technicznych i naukowych branży budowy maszyn, szczególnie wobec urzędów międzynarodowych i gospodarki. Członkowie mają dostęp do informacji, porad i pomocy. PROXIA jest aktywnym członkiem obszaru oprogramowania w tym związku.

PROXIA badania MES D.A.CH Verband Logo

Związek MES D.A.CH Verband, zrzeszający jednostki z niemieckiego obszaru językowego, omawia w odpowiednich gremiach i na konferencjach możliwości zastosowania i korzyści wynikające z MES. Udostępniane są one dalszym segmentom rynku. Związek ma na celu osiągnięcie większej efektywności łączności oraz prowadzenie spotkań i rozmów. PROXIA to aktywny członek kręgów roboczych mających na celu poprawę standardów w zakresie MES oraz w odniesieniu do praktycznego wdrażania MES w produkcji.

Sukcesy działalności PROXIA w związkach branżowych – w stronę praktycznych rozwiązań MES

VDMA i PROXIA – Jednolite wskaźniki MES dla Przemysłu 4.0

Koło robocze DIN w VDMA opracowuje od roku 2007 propozycję jednolitej definicji wskaźników roboczych w odniesieniu do systemów produkcyjnych, zarządzania jakością i przepływu materiałów. PROXIA Software AG bierze udział w pracach tego koła w VDMA.

W celu zapewnienia możliwości obiektywnej oceny wydajności przedsiębiorstwa, musi ono być porównywalne z innymi przedsiębiorstwami tej samej kategorii. Jedno jest pewne: Systemy zarządzania produkcją, w tym MES, są coraz lepiej zadomowione na rynku, dzięki możliwościom planowania przy ograniczonych zasobach i dzięki umożliwieniu nadzoru postępu produkcji w czasie rzeczywistym.

Biorąc pod uwagę sytuację globalną, istnieją różne trendy – przy czym Przemysł 4.0 jest na pierwszym miejscu. W Stanach Zjednoczonych, przykładowo, wskaźniki charakterystyczne są raczej mało szczegółowe i odnoszą się do pieniędzy. Niemcy, szczególnie związek przemysłu budowy maszyn, wyprzedza ten rozwój w zakresie konkretnych wartości opartych o wzory. Celem jest zapewnienie możliwości wzajemnego porównania się pomiędzy przedsiębiorstwami na rynku krajowym i międzynarodowym. Utrudnienia nie leżą w treści czy technologii. Przyczyną jest raczej wyczerpanie możliwości interpretacji. Przestrzeń do manipulacji sprawia, że zawsze istnieją możliwości przedstawienia własnego przedsiębiorstwa w lepszym świetle.

Dotychczas opublikowano biuletyn jednolity VDMA nr 66412-1 oraz 66412-2. Pierwszy z nich obejmuje 22 miarodajne wartości dla MES odnoszące się do dyskretnej produkcji, wraz z jednolitymi definicjami. Drugi zawiera model obliczeniowy dla tych wartości. Obydwa stanowią podstawę dla normy ISO, która obecnie dostępna jest w formie projektu. Trzeci biuletyn jednolity zajmował się będzie źródeł liczb dla dyskretnych wartości dla MES i jest w opracowaniu.

Oczekiwać należy, że wartości te stanowić będą podstawowe standardy dla praktyki. Interesariusze w zakresie MES zostaną przekonani dzięki temu, co znacznie przyspieszy proces decyzyjny w radach zakładowych (bardziej elastyczny czas pracy) oraz poprawi możliwości śledzenia gotowych produktów. Są to najważniejsze napędy rozwoju odnoszące się do coraz powszechniejszego zastosowania MES – także w kontekście Przemysłu 4.0.

Wyciąg z biuletynu VDMA 66412-1 'Systemy zarządzania produkcją'.

 • Stopień jakości
 • Wskaźnik przezbrojeń
 • Stopień wykorzystania technicznego
 • Wskaźnik produkcji
 • Wskaźnik braków
 • Zysk przy pierwszym przejściu
 • Odsetek dodatkowej obróbki
 • Wskaźnik możliwości urządzenia
 • Krytyczny wskaźnik możliwości urządzenia
 • Wskaźnik możliwości procesu
 • Krytyczny wskaźnik możliwości procesu

Jako członek kręgu roboczego VDMA udostępnimy Państwu na żądanie informacje dotyczące bieżącego rozwoju i tematyki, także w kwestiach dotyczących wskaźników dla MES.

Poproś o informacje

Związek MES DACH-Verband i PROXIA – W kierunku konkurencyjnej inteligentnej fabryki

Wzrost wydajności dla członków – oto cel związku, który powinien być osiągnięty razem z członkami. PROXIA jest istotnym członkiem wydarzeń dzięki swoim referentom, a także dzięki kompetencjom MES z praktyki dla praktyki.

Związek skupia się na informatyce dla produkcji oraz MES: Cały łańcuch wytwarzania wartości, włącznie z wszystkimi jego obszarami technicznymi i organizacyjnymi, zostaje uwzględniony. Obejmuje to warstwę urządzeń (programowalne sterowniki logiczne), zbioru danych (rejestratory), komputery produkcyjne (MES), systemy ERP (np. SAP) i wiele innych.

Tak samo także mniejsze przedsiębiorstwa powinny posiadać wiedzę o tym, jakie mają możliwości w odniesieniu do MES i w jaki sposób mogą je technicznie wdrożyć. Pomoc powinna umożliwić MŚP samodzielną ocenę systemów i podjęcie właściwych decyzji.

W celu osiągnięcia tych wyników wspieramy wspólnie ze związkiem wymianę informacji oraz starania na terenie Niemiec oraz prowadzone międzynarodowo prowadzące do opracowania norm dla funkcji MES i dwukierunkowych interfejsów wymiany danych tych systemów. Tak samo dzięki naszej pracy w związku informujemy przemysł o najnowszych wydarzeniach i najnowszej wiedzy, o zastosowaniach i dalszym rozwoju MES. Odbywa się to na targach, wykładach, konferencjach oraz w toku wspólnych działań. W tym zakresie zbieramy we wszystkich aspektach dotyczących produkcji wsparcie praktyczne – w formie użytkowników.

Jako członek związku MES-DACH Verband udostępnimy Państwu na żądanie informacje dotyczące bieżącego rozwoju i powiadomimy Państwa o nowościach w zakresie prac związku.


Korzyść z systemu PROXIA: Nasza działalność w związkach – Wasze korzyści

Informacje praktyczne

Związek MES-DACH-Verband organizuje wraz z członkami regularnie fora wymiany informacji o MES, np. 'MES im Fokus'. W toku tego wydarzenia prowadzone są rozmowy na bieżące tematy i pojawiają się ciekawe wykłady. PROXIA, jako istotny specjalista MES i partner jest ważnym elementem tych wydarzeń. Odwiedzać je mogą także jednostki nie będące członkami związku, a ich goście mogą wymieniać się informacjami w zakresie specyficznych rozwiązań, koncepcji i strategii.

Jednolite wartości

Aby mieć możliwość obiektywnej oceny wydajności przedsiębiorstwa, musi ono dać się porównać z innymi przedsiębiorstwami w tej samej kategorii. Dlatego też krąg roboczy DIN w VDMA pracuje razem z PROXIA od roku 2007 nad propozycją jednolitej definicji wartości kluczowych dla systemów produkcyjnych, zarządzania jakością i przepływu materiałów.

Powiązanie interesów przedsiębiorstw

Razem z wiodącymi związkami przemysłowymi Niemiec PROXIA analizuje i omawia ważne tematy i trendy w przemyśle, np. Przemysł 4.0 oraz jego praktyczne wdrożenie. Dobór i powiązanie tematów rozwija i wspiera przedsiębiorstwa w branży i przygotowuje drogę ku przyszłości.

Szybciej osiągnąć wspólne cele – stworzyć normy

Rosnąca konkurencja, wynikająca z globalizacji, pociąga za sobą wzrost wydajności, poprawę terminowości i zapewnienie wysokich standardów jakościowych w przedsiębiorstwach. Współpraca PROXIA z wiodącymi związkami to doskonała podstawa do wsparcia i rozwoju tych celów.

PROXIA – Nasza działalność w związkach – Wiadomości i przykłady użycia

 

Prosimy o telefon!

+49 8092 23 23 0

 

Na miejscu w całej Europie

Oddziały w pobliżu Państwa

 

Kontakt całodobowy

Formularz kontaktowy

 

Jesteśmy zawsze dostępni dla Państwa

Nasze telefony kontaktowe

Doskonałe rozwiązania

PROXIA została wyróżniona nagrodą TOP100 Award, najlepszym dostawcą rozwiązań technologicznych i pieczęcią aprobaty „Software Made in Germany”.

PROXIA TOP100-Innovationspreis
Najlepszy dostawca rozwiązań do zarządzania halą produkcyjną od PROXIA 2021
PROXIA Ausgezeichnet mit dem BITMi-Gütesiegel Software Made in Germany