PROXIA – využití synergií se svazy

Činnosti společnosti PROXIA v souvislosti se svazy – Aktivní nadhodnota pro průmysl

PROXIA Výzkum aktivity sdružení obrázek

Hlavní průmyslové svazy sdružují zájmy jednotlivých členů z průmyslových podniků, specialistů v oboru i ze sektoru softwaru a IT za účelem dosažení společných cílů nebo hodnot. Know-how každého jednotlivého člena se tak stává součástí cesty hledání cíle a znásobuje společné vědomosti. To je nejlepší způsob, jak využít synergie v pracovních nebo odborných oblastech. Z jednotných řešení, návodů, koncepcí, standardů, katalogů opatření a dalších poskytovaných možností pak může čerpat výhody celý průmyslový sektor. Dochází k diskuzi a analýze důležitých témat. Svazy zjednodušují komplexnost témat a dostávají se k jádru problémů. Vznikají transparentní řešení, která vytyčují nová měřítka. PROXIA úzce spolupracuje s hlavními německými průmyslovými svazy.


PROXIA Výzkum Logo VDMA

VDMA (Svaz německých výrobců strojů a zařízení) je největším průmyslovým svazem v celé Evropě. Zastupuje více než 3 100 předních středních firem ze sektoru průmyslových investic. Jeho úlohou je zastupovat společné hospodářské, technické a vědecké zájmy výrobců strojních zařízení, zejména vůči domácím a mezinárodním úřadům a hospodářským institucím. Jeho členové mají nárok na informace, poradenství a podporu. PROXIA je aktivním členem Odborného svazu pro software v rámci VDMA.

PROXIA Výzkum MES Logo sdružení D.A.CH

Cílem MES D.A.CH Verband je diskutovat na příslušných grémiích a konferencích o možnostech využití a efektech MES, které by měly být zpřístupněny i dalším tržním segmentům. Svaz se zaměřuje na německy mluvící část Evropy s cílem dosáhnout efektivnější komunikace a rozšíření vzájemných setkání a rozhovorů. PROXIA se aktivně angažuje v pracovních kruzích zabývajících se zlepšováním standardů v oblasti MES a praktickou integrací MES do výroby.

Úspěšné svazové aktivity společnosti PROXIA – pro praktická řešení MES

VDMA & PROXIA – Jednotné ukazatele MES pro Průmysl 4.0

Pracovní skupina VDMA pro DIN pracuje od roku 2007 na návrhu jednotné definice ukazatelů z oblasti výrobních systémů, řízení kvality a toku materiálu. PROXIA Software AG je součástí této pracovní skupiny VDMA.

Aby bylo možné objektivně posoudit kapacitu firmy, musí být srovnatelná s firmami stejné kategorie. Jisté je jedno: Systémy řízení výroby, k nimž náleží i Manufacturing Execution Systems (MES), mají na trhu stále pevnější postavení díky tomu, že jsou schopné čelit plánem omezeným zdrojům a umožňují kontrolu pokroku ve výrobě v reálném čase.

Z globálního pohledu dnes existují různé trendy – Průmysl 4.0 však mezi nimi vítězí. Například USA jde cestou zhušťování ukazatelů a jejich udržováním v monetární podobě. Německo – a zejména VDMA – tento vývoj překonává volbou konkrétních hodnot založených na vzorcích. Cílem je vnitrostátní i mezinárodní srovnatelnost firem. Nedokonalost dnešního stavu není způsobena obsahem nebo technologií. Důvod daleko spíše spočívá v tom, že prostor pro interpretaci nemá dostatečná pravidla. To vede k možnosti optimističtějšího náhledu na vlastní firmu.

VDMA k této otázce prozatím zveřejnila dva standardní listy – 66412-1 a 66412-2. První z nich obsahuje 22 jednotně definovaných rozhodujících ukazatelů MES pro diskrétní výrobu. Ve standardním listu VDMA 66412-2 je popisován účinný model vytvoření těchto ukazatelů. Oba listy slouží jako podklad pro normu ISO, která je v současné době ve stadiu návrhu. Třetí, nyní zpracovávaný, standardní list se zabývá původem hodnot pro diskrétní ukazatele MES.

Lze očekávat, že tyto ukazatele se v praxi uplatní jako základní standard. Počet zájemců o MES vzrůstá, a to výrazně urychluje proces výměny názorů se závodními radami (větší flexibilita pracovní doby) a požadavky na vysledovatelnost u hotových výrobků. To jsou nejdůležitější faktory pro stále větší rozšíření zavádění MES – zejména v kontextu s Průmyslem 4.0.

Výtah ze standardního listu VDMA 66412-1 „Manufacturing Execution Systems“:

 • Míra jakosti
 • Koeficient vybavení
 • Koeficient technické využitelnosti
 • Procesní koeficient
 • Koeficient zmetkovosti
 • First Pass Yield (FPY)
 • Podíl dodatečné práce
 • Index způsobilosti strojního zařízení
 • Kritický index způsobilosti strojního zařízení
 • Index způsobilosti procesu
 • Kritický index způsobilosti procesu

Jako člen pracovní skupiny VDMA kdykoli ochotně poskytneme informace k aktuálnímu vývoji a tématům. Samozřejmě i k otázkám týkajícím se ukazatelů MES.

Vyžádejte si informace

MES-DACH Verband & PROXIA – pro konkurenceschopnější inteligentní výrobu

Cílem MES-DACH Verband je zvyšování efektivity jednotlivých členů, kterého by se mělo dosahovat ve vzájemné spolupráci. PROXIA je pevnou součástí pořádaných akcí i zavádění kompetencí MES z praxe do praxe

MES DACH-Verband se zaměřuje především na IT a MES ve výrobě: Tato činnost zahrnuje kompletní proces tvorby hodnot včetně všech technických a organizačních oblastí. Sem patří přístrojová úroveň (PLC), datalogger (Logger), hlavní řídicí počítač (MES), systémy plánování podnikových zdrojů (např. SAP) a četné další.

I malé podniky by měly být informovány o tom, jaké možnosti se jim z hlediska MES otevírají a jak je mohou technicky realizovat. Podpora vlastních aktivit by měla vést k tomu, aby malé a střední podniky byly schopny systémy vyhodnocovat a přijímat správná rozhodnutí.

Pro dosažení těchto cílů podporujeme společně s MES DACH-Verband výměnu informací, snahu o národní i mezinárodní vytváření norem pro funkce MES a obousměrná rozhraní těchto systémů. Naší činností v MES DACH zajišťujeme průmyslu trvalou informovanost o nejnovější situaci z hlediska technického vývoje, aplikací i dalšího rozvoje MES. Příležitost k tomu nabízejí veletrhy, přednášky, konference, akce v rámci Společenství aj. Praktickou podporu ke všem tématům týkajícím se výroby získáváme od uživatelů.

Jako člen MES-DACH Verband vám kdykoli ochotně poskytneme informace o aktuálním vývoji. Práci Svazu můžete průběžně sledovat prostřednictvím našich novinek & aktualit.


Das PROXIA PLUS: Naše aktivity ve Svazu – Vaše výhody a užitek

Informace zaměřené na praxi

MES-DACH Verband pořádá ve spolupráci se svými členy pravidelná fóra MES, např. „Zaměřeno na MES“. Zajímavé odborné přednášky jsou při nich doplňovány diskuzí o aktuálních tématech. PROXIA se jako důležitý specialista MES a partner Svazu těchto akcí vždy účastní. Fóra jsou otevřená i nečlenům a nabízejí tak všem zájemcům možnost přínosné výměny informací ke konkrétním řešením, koncepcím a strategiím.

Jednotné ukazatele

Aby bylo možné objektivně posoudit kapacitu firmy, musí být srovnatelná s firmami stejné kategorie. Pracovní skupina VDMA pro DIN proto v úzké spolupráci se společností PROXIA od roku 2007 připravuje návrh jednotné definice ukazatelů z oblasti výrobních systémů, řízení kvality a toku materiálu.

Spojování podnikových zájmů

GPROXIA společně s hlavními německými průmyslovými svazy analyzuje důležitá témata a trendy v průmyslu, například Průmysl 4.0 a jeho realizaci v praxi a vede o nich živou diskuzi. Výběr a propojování témat podporuje firmy v oboru a připravuje cestu do budoucna.

Rychlejší dosažení cílů díky vytváření standardů

Důsledkem rostoucí konkurence v souvislosti s globalizací je zvyšování efektivity, zlepšování v oblasti dodržování termínů a zajištění vysokých standardů kvality v jednotlivých podnicích. Spolupráce společnosti PROXIA s hlavními svazy je ideálním základem pro podporu a uskutečňování těchto cílů.

PROXIA – Naše aktivity ve Svazu – Případy zpráv a použití

 

Zavolejte nám!

+49 8092 23 23 0

 
 

Kontakt 24 hodin denně

Kontaktní formulář

 

Jsme tu stále pro Vás!

Horká linka našeho servisu

Vynikající řešení

PROXIA získala ocenění TOP100, nejlepší poskytovatel technologických řešení a pečeť schválení „Software Made in Germany“.