Information cookies

Cookies are short reports that are sent and stored on the hard drive of the user's computer through your browser when it connects to a web. Cookies can be used to collect and store user data while connected to provide you the requested services and sometimes tend not to keep. Cookies can be themselves or others.

There are several types of cookies:

 • Technical cookies that facilitate user navigation and use of the various options or services offered by the web as identify the session, allow access to certain areas, facilitate orders, purchases, filling out forms, registration, security, facilitating functionalities (videos, social networks, etc..).
 • Customization cookies that allow users to access services according to their preferences (language, browser, configuration, etc..).
 • Analytical cookies which allow anonymous analysis of the behavior of web users and allow to measure user activity and develop navigation profiles in order to improve the websites.

So when you access our website, in compliance with Article 22 of Law 34/2002 of the Information Society Services, in the analytical cookies treatment, we have requested your consent to their use. All of this is to improve our services. We use Google Analytics to collect anonymous statistical information such as the number of visitors to our site. Cookies added by Google Analytics are governed by the privacy policies of Google Analytics. If you want you can disable cookies from Google Analytics.

However, please note that you can enable or disable cookies by following the instructions of your browser.

 

PROXIA@Průmysl 4.0 – Od vize k realitě zaměřené na praxi

S PROXIA MES k inteligentní výrobě – směr k Průmyslu 4.0

PROXIA Výzkum Industry 4.0 inteligentní továrna

„Čtvrtá průmyslová revoluce“ je přirozeným důsledkem technického a digitálního pokroku. Konec 19. století přinesl vynález parního stroje (přechod na strojní výrobu) a industrializaci. Na počátku 20. století následoval vynález pásu pro efektivnější výrobu a o pouhých 80 let později digitalizace s inteligentním řízením výrobních procesů (IT, hardware a software). Tyto tři revoluce přinesly obrovské úspory, avšak na úkor individuálních produktů a kratší doby výroby. Poháněna snahou přinést užitek především konečnému spotřebiteli – individuální produkty za výhodné ceny – má nyní revoluce Průmysl 4.0 nabídnout možnost, jak hospodárně, v termínu a potřebné kvalitě vyrábět a dodávat malé šarže s vysokým stupněm individualizace. PROXIA tyto nové cíle výrobního průmyslu podporuje ucelenými, trvale udržitelnými a moderními řešeními MES, zahrnujícími inovativní software MES a koncepce MES orientované na praxi.

Průmysl 4.0 – cíle, výzvy a realizace zaměřená na praxi s PROXIA MES

Inteligentní výroba: Šance a výzva současně

V případě intaktní inteligentní výroby spolu obrobek a stroj komunikují prostřednictvím webového serveru, přičemž ovládání zajišťuje řídicí úroveň. K tomu je nutné velmi úzké propojení možností moderních IT a digitalizovaných výrobních úrovní. Pro průběžnou výměnu informací mezi plánovací a výrobní úrovní je nezbytný soulad internetu a firmou používaného softwaru. Další podmínkou je, aby produkt vyhovoval současně více požadavkům. Patří k nim jednoznačná identifikovatelnost výrobků, ale i nepřetržitá znalost jejich aktuální pozice a stavu produktu v řetězci tvorby hodnot. Se softwarem PROXIA MES, nakonfigurovaným podle požadavků individuálního řetězce tvorby hodnot firmy, lze kladené výzvy zvládnout.

PROXIA Výzkum Průmysl 4.0 obrázek

IT infrastruktura: Držet krok s automatizací

Koncepce automatizace v prostředí strojních zařízení za podpory inteligentního IT pro výrobu jako je PROXIA MES – to je základ řešení, jak dosáhnout vyšší flexibility ve výrobě. Výzva, kterou přitom nelze podcenit, spočívá v dosažení stejné kvality procesů IT od obchodního řízení firmy až po jednotlivé obráběcí stroje. IT systémy správy a vývoje produktů jsou sice velmi silně propojeny, avšak v jiných oblastech se dosud stále ještě uplatňují většinou lokální softwarové moduly, které podporují výrobní ostrůvky. Mnozí výrobci tak mají k dispozici pouze osamocená řešení, která jsou pro efektivní a integrované řízení výroby nutná nejprve převést na „správnou kolej“. Díky integraci PROXIA MES však takové ostrůvky rychle zmizí.

PROXIA Výzkum Monitor.web zobrazení softwaru

Eliminovat rozhraní mezi plánováním výroby a dílenskou úrovní

Jako rozhraní mezi plánovacími řídicími a operativními výrobními úrovněmi vytváří systémy Manufacturing Execution jako jsou řešení MES PROXIA předpoklady pro průběžnou výměnu informací ve smyslu inteligentní výroby. Sběrné moduly pro provozní a strojní data (BDE/MDE) přitom slouží pro přenos informací z heterogenního výrobního prostředí do centralizované datové paměti.

PROXIA Výzkum Průmysl 4.0 obrázek 2

Výzva vyvolaná narůstajícím množstvím dat – Big Data Management

Trvalá výměna informací mezi různými úrovněmi v podniku, obrobky a obráběcími stroji je zdrojem obrovského množství dat, se kterými je nutné se vyrovnat. Pro vyhodnocení ukazatelů je proto nezbytná funkce Drill-Down s vysokým rozlišením, která umožní přístup ke konkrétním informacím. PROXIA nabízí svým řešením MES hybridní technologii pro zpracování dat, která využívá jak technologii In-Memory pro rychlé výpočty v hlavní paměti serveru, tak i klasický datový sklad. Používání mobilních koncových přístrojů, smartphonů a tabletů slibuje na tomto pozadí obohacení průběžného zlepšování managementu opatření o další rozměr. V této souvislosti nabízí PROXIA také mobilní aplikace MES.

PROXIA Výzkum Monitor.web Příklad aplikace

Možnost propočtů a zvýšení flexibility výrobních procesů s MES

Zkušenosti ukazují, že plánování výrobních zakázek za již uvedených rámcových podmínek nelze pro vzdálenější plánovací horizont provádět staticky. Dynamické výrobní prostředí nutí i plánovací proces k rychlejším reakcím a je závislé na odezvě z výroby v reálném čase. Teprve propojení detailního plánování s „informačním cloudem“ z dílenské úrovně umožní podnikům okamžitou reakci na změny ve zdrojích nebo kapacitách. Pohled zblízka ukazuje, že čtvrtá revoluce již na tuto cestu vkročila, jak to dokazují i první konkrétní řešení procesů v praxi.

PROXIA Výzkum Průmysl 4.0 obrázek 3
 • Stroj, člověk, MES

  Digitalizace by se měla chápat jako cesta k dalším možnostem vzdělávání. Velmi důležitou podporu přitom může poskytnout Manufacturing Execution System (MES). Tématicky zaměřený rozhovor s Torstenem Wenzelem, členem představenstva firmy PROXIA Software AG o systému MES ve službách společnosti objasňuje některé otázky týkající se spolupráce stroje, člověka a MES.

  Přečtěte si o požadavcích na digitální zralost firem a lidí v souvislosti s projektem Průmysl 4.0 a o tom, jak řešení MES mohou přispívat k odstraňování překážek a urychlování procesů.

  Další informace

 • Cesta k otevřené datové platformě pro výrobu

  Řešení MES byla po dlouhou dobu plánovacím nástrojem v pravém slova smyslu i propojovacím centrem. Mohou snad systémy IoT a otevřené platformy inspirované aplikacemi z konzumního světa myšlenku MES vyvést z rovnováhy?

  Názory odborníků z oblasti IT ve výrobě ukazuje rozsáhlá anketa, kterou v čísle speciálně věnovaném MES uspořádal odborný časopis Digital Manufacturing. Na otázky odpovídalo 6 expertů, mezi nimi i Marcus Niebecker, produktový manažer pro řešení MES ve společnosti PROXIA Software AG.

  Další informace

 • Globální standardy Průmyslu 4.0 jako cíl

  Torsten Wenzel, člen představenstva PROXIA Software AG, k otázkám Průmyslu 4.0 v úvodu aktuálního vydání odborného časopisu VDI-Z stručně poznamenává: „Uživatelé i rozhodující orgány musí mít informace okamžitě a v potřebné formě.“

  Německé firmy jako nositelé Průmyslu 4.0 již dlouho, v prostředí mezinárodní konkurence usilují o nastavení standardů v průmyslové digitalizaci – ty budou totiž trvale určovat budoucí struktury firem. Další vývoj je v podstatě důsledným pokračováním a přenášením myšlenky „štíhlé výroby“ do digitalizace řetězce tvorby hodnot podniků. Požadavky na hospodárnost, transparentnost, flexibilitu, výkonnost a kvalitu produktů se budou stále více opírat o informace získávané z různých datových systémů z jednotlivých oblastní firemní činnosti.

  Další informace

 • Základem Průmyslu 4.0 je digitální „zralost“

  S pojmy jako „digitální továrna“, „inteligentní výroba“, „Průmysl 4.0“ nebo také „digitální transformace“ se dnes setkáváme na každém kroku. Co však realizace koncepcí, které se za nimi skrývají, pro firmy skutečně znamená?

  Určit své místo na cestě změn může být pro firmu velmi obtížné, protože často dochází k nakupení více faktorů. Jedním ze základních problémů je chybějící měřítko hodnocení. Není k dispozici ani samostatné měřítko „digitální zralosti“ ani referenční definice, podle kterých by se firmy mohly orientovat. Dalším tématem, které si mnozí uvědomí teprve v praxi a při konkrétním stanovování úloh k tématu Průmysl 4.0, jsou kompetence. Kdo, příp. které oddělení má nést za Průmysl 4.0 odpovědnost? IT? Příprava práce? Lean-Manager? Vedení firmy? Rychle se pak ukáže, že Průmysl 4.0 a prohlubování digitální znalosti představuje společný projekt nejrůznějších disciplin.

  Další informace

 • Úspěšné zvládání Průmyslu 4.0

  productivITy oslovil Marcuse Niebeckera. Kromě jiného jsme se ptali na roli IT v Průmyslu 4.0 a proč si musíme se čtvrtou průmyslovou revolucí pospíšit. Pan Niebecker je produktovým manažerem společnosti PROXIA Software AG.

  Průmysl 4.0 je téma, které v posledních letech výrazně nabývá na významu. Důvody můžeme podle pana Niebeckera hledat například v segmentu hromadné výroby Německé firmy mohou v tomto případě jen stěží držet krok s velkými závody v nově industrializovaných zemích. Daleko více než dříve se proto hledá odpověď na otázku, jak zvýšit efektivitu ve stávající výrobě. Rozšířit paletu produktů a současně snížit výrobní náklady, tedy vyrábět individuálnější produkty za výhodnější ceny, je velmi lákavá představa. A právě v tomto okamžiku je čas na Průmysl 4.0!

  Další informace

PROXIA PLUS: MES @ Průmysl 4.0 – Vaše výhody a užitek

Vize budoucnosti Průmyslu 4.0

Propojení autonomních systémů, které vzájemně komunikují, vede k tzv. Cyber-Physical Production Systems (CPPS). Nezávislá výměna informací mezi inteligentními stroji, provozními prostředky a skladovacími systémy a rovněž efekty samostatného řízení na procesní úrovni znamenají mimořádné zlepšení celého řetězce vytváření hodnot. Software PROXIA MES svými řešeními orientovanými na praxi tomuto systému dokonale vyhovuje.

Big Data – žádný problém

PROXIA nabízí svým softwarem MES hybridní technologii pro zpracování dat, která využívá jak technologii In-Memory pro rychlé výpočty v hlavní paměti serveru, tak i klasický datový sklad. Bez problémů je tedy možné zpracovávat i velká množství dat.

Mobilní využívání dat, Cloud Computing

Používání mobilních koncových přístrojů, smartphonů a tabletů PV nabízí efektivní a rychlou možnost využívání dat v reálném čase – i mezi řídicí úrovní a výrobou. PROXIA nabízí softwarem MES řešení i pro mobilní aplikace.

Možnost propočtů a zvýšení flexibility výrobních procesů

Dynamické výrobní prostředí vyžaduje vysokou schopnost reakce v oblasti plánování a závisí na odezvě z výroby. Pro rychlou reakci je nutné propojení detailního plánování PROXIA s „informačním cloudem“ z dílenské úrovně.

MES @ Průmysl 4.0 – Případy zpráv a použití

 • Nový manažer opatření PROXIA

  Nový manažer opatření PROXIA

  Ovládat průběžný proces zlepšování

  Může být opatření úspěšné, protože je za takové určitá osoba považuje? To by znamenalo, že úspěch závisí na posouzení jednotlivce nebo osobním vnímání. Nový manažer opatření PROXIA takovou individuální nevypočitatelnost pro oblast výroby vylučuje a zaručuje spolehlivý digitální kontinuální proces zlepšování.

  Pokračovat ve čtení

 • Zpráva uživatele Schneider Electric SE

  Zpráva uživatele Schneider Electric SE

  MES místo .xls – v reálném čase a v „nejlepším pořádku“

  PROXIA MES software zajišťuje u společnosti Schneider Electric automatizované a kompletní záznamy dat a vytváří tím spolehlivou datovou základnu ukazatelů celkové efektivity výroby.

  Pokračovat ve čtení

 • Really simple: PROXIA RSS-Manager

  Really simple: PROXIA RSS-Manager

  Pro komunikaci ve výrobě v souladu s potřebami

  PROXIA RSS-Manager – „očko“ ve výrobě – rozšiřuje systém informací pro využití funkce „vlastní RSS-Feeds“.

  Pokračovat ve čtení

 • Skladování & transport – užitečné přidané hodnoty i v souvislosti s MES

  Skladování & transport – užitečné přidané hodnoty i v souvislosti s MES

  Vnitropodniková transportní logistika PROXIA

  Při rostoucím počtu zakázek se rychle ztrácí přehled o celkovém průběhu výroby. V případě skladování a transportu to pak často vede k otázce: Kde jsou ty polotovary, abychom mohli dokončit aktuální pracovní krok? Tyto problémy dnes dokáže vyřešit moderní systém MES v rámci celkové koncepce LEAN.

  Pokračovat ve čtení

 • MES – sběr dat softwarem ERP – stačí to?

  MES – sběr dat softwarem ERP – stačí to?

  MES software vs. systém ERP?

  Moderní řešení MES dnes znamenají víc, než pouhé shromažďování. Zcela v souladu s Průmyslem 4.0 plní současný systém MES celou řadu dalších úloh: na pořadu dne je stále častěji digitalizace a propojování jednotlivých výrobních úrovní! Zde se naskýtá otázka: Konkurují si software MES a systém ERP?

  Pokračovat ve čtení

 • Stroj, člověk, MES

  Stroj, člověk, MES

  Rozhovor s expertem v d1g1tal AGENDA

  Digitalizace by se měla chápat jako cesta k dalším možnostem vzdělávání. MES přitom může nabídnout cennou podporu. Rozhovor s členem představenstva společnosti PROXIA Torstenem Wenzelem o MES ve službách pracovníků.

  Pokračovat ve čtení

 

Zavolejte nám!

+49 8092 23 23 0

 

Kontakt 24 hodin denně

Kontaktní formulář

 

Jsme tu stále pro Vás!

Horká linka našeho servisu

Přímý kontakt

Máte dotazy nebo byste si přáli další informace o našich řešeních MES?
Kontaktujte nás prosím – jednoduše a nezávazně!

Navázat kontakt