Prohlášení o ochraně osobních údajů

Jednostką odpowiedzialną w rozumieniu ustawodawstwa dotyczącego ochrony danych osobowych jest:
PROXIA Software AG
Julia Klingspor
Anzinger Strasse 5
D-85560 Ebersberg
Telefon: +49 (0) 80 92 23 23 0
Telefax: +49 (0) 80 92 23 23 300
E-mail: datenschutz(at)proxia.com
Internet: www.proxia.com

Představenstvo: Julia Klingspor
Předseda dozorčí rady: Josef Schechner
Rejstříkový soud: Obvodní soud Mnichov HRB 189776
DIČ: DE275193533
Za obsah odpovídá podle § 6 MDStV (státní smlouva o jednotných pravidlech pro různé způsoby využití mediálních služeb): Julia Klingspor


Evidence všeobecných informací
Když si budete prohlížet naše webové stránky, budou automaticky ukládány obecné informace. Tyto informace (server-logfiles) obsahují typ internetového prohlížeče, používaný operační systém, názvy domén Vašeho internetového poskytovatele služeb a podobně. Jedná se přitom výhradně o informace, které neumožňují zpětnou vazbu k Vaší osobě. Tyto informace jsou nutné z technického hlediska, abychom Vám mohli poskytovat požadované obsahy internetových stránek, a jsou nezbytné při používání internetu. Tyto anonymní informace vyhodnocujeme statisticky, abychom optimalizovali naše internetové prezentace a související techniku.

Cookies
Jako mnoho jiných webových stránek, používáme i my tak zvané cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ze serveru webových stránek přenášeny na Váš pevný disk. Tím získáváme automaticky určité údaje, jako např. IP-adresu, používané prohlížeče, operační systém Vašeho počítače a Vaše připojení k internetu. Cookies nelze používat k spouštění programů nebo přenášení virů do počítače. Díky informacím, obsaženým v cookies, Vám můžeme usnadnit navigaci a umožnit správné zobrazení našich webových stránek.
Data, která ukládáme, nebudou v žádném případě předávána třetím osobám a bez Vašeho souhlasu nebudeme vytvářet propojení s osobními údaji.
Pochopitelně můžete používat naše webové stránky v zásadě i bez cookies. Internetové prohlížeče jsou zpravidla nastaveny tak, že akceptují cookies. Používání cookies však můžete kdykoliv v nastavení Vašeho prohlížeče deaktivovat. Používejte prosím pomocné funkce Vašeho internetového prohlížeče, abyste zjistili, jak můžete změnit nastavení. Vezměte prosím na vědomí, že jednotlivé funkce našich webových stránek nemusí fungovat, jestliže využijete deaktivaci cookies.


Registrace na našich webových stránkách
Při registraci pro používání našich personalizovaných služeb budeme vyžadovat některé osobní údaje, například jméno, adresu, kontaktní a komunikační údaje jako je telefonní číslo a e-mailová adresa. Jestliže jste u nás registrovaní, máte přístup k obsahům a službám, které nabízíme jen registrovaným uživatelům. Přihlášení uživatelé mají navíc možnost v případě potřeby kdykoliv změnit nebo smazat data, která uvedli při registraci. Samozřejmě Vás kromě toho budeme vždy informovat o Vašich osobních údajích, které jsou u nás uloženy. Tyto údaje na Vaše přání rádi opravíme nebo vymažeme, pokud to nebude odporovat zákonné archivační povinnosti. Budete-li nás chtít v této souvislosti kontaktovat, použijte prosím kontaktní údaje, uvedené na konci tohoto prohlášení o ochraně dat.


Kódování SSL
Pro zajištění ochrany Vašich údajů při přenosu používáme kódování, odpovídající aktuálnímu stavu techniky (např. SSL) HTTPS.


Newsletter
Při přihlášení k odběru našich novinek budou údaje, které jste uvedli, použity výhradně k tomuto účelu. Předplatitelé také mohou být informováni e-mailem o skutečnostech, důležitých pro tuto službu nebo registraci (například změna nabídky novinek nebo technické záležitosti).
Aby mohla registrace úspěšně proběhnout, potřebujeme platnou e-mailovou adresu. Pro ověření, že se přihlásil skutečně majitel e-mailové adresy, používáme postup „Double-opt-in“. Přitom se protokoluje objednávka odběru novinek, odeslání e-mailu s potvrzením a doručení vyžadované odpovědi. Další data nejsou vyžadována. Vaše údaje se používají výhradně pro zasílání novinek a nejsou předávány třetím osobám.
Souhlas s ukládáním Vašich osobních údajů a jejich používání při zasílání novinek můžete kdykoliv zrušit. V každém newsletteru najdete příslušný odkaz. Kromě toho se můžete také kdykoliv odhlásit přímo z těchto internetových stránek, nebo nám sdělit své přání prostřednictvím kontaktů, uvedených na konci tohoto prohlášení o ochraně dat.


Kontaktní formulář
Když nás budete kontaktovat e-mailem nebo přes kontaktní formulář, budou uloženy Vaše údaje za účelem zpracování nebo poptávky, případně kvůli dodatečným dotazům.


Vymazání nebo zablokování dat
Dodržujeme zásady zabránění šíření dat a zásady minimalizace údajů. Proto ukládáme Vaše osobní data jen tak dlouho, jak je to nezbytné pro dosažení uvedeného účelu, nebo po dobu, kterou ukládá zákonodárce u příslušných archivačních lhůt. Při zániku daného účelu nebo po uplynutí těchto lhůt budou příslušná data běžně a podle zákonných předpisů zablokována nebo vymazána.


Žádosti o místo
Těší nás, že se ucházíte o místo v naší společnosti. V následujícím textu Vám vysvětlíme, jak zpracováváme Vaše osobní údaje v rámci žádosti o místo a jak v této souvislosti zacházíme s dalšími relevantními informacemi.

1. Osoba pověřená ochranou dat
Ohledně všech dotazů, týkajících se zpracování osobních údajů a respektování Vašich práv podle GDPR se můžete obracet na našeho pracovníka.

2. K jakým účelům a na jakém právním základě zpracováváme osobní údaje?
Vaše osobní údaje zpracováváme kvůli Vaší žádosti o místo vzhledem k budoucímu zaměstnaneckému poměru, pokud je to nutné pro rozhodnutí o zdůvodnění zaměstnaneckého poměru. Právním základem je přitom § 26 odst. 1 spolu s odst. 8 s. 2 BDSG (zákon o ochraně dat).

Dále můžeme zpracovávat Vaše osobní data, pokud je to nutné pro odvrácení uplatněných právních nároků proti nám, vyplývajících z výběrového řízení. Právním základem je přitom článek 6 odst. 1 písmeno f GDPR, oprávněným zájmem je například důkazní povinnost ve výběrovém řízení podle všeobecného zákona o rovném zacházení (AGG).

Bude-li mezi Vámi a námi uzavřen zaměstnanecký poměr, můžeme podle § 26 odst. 1 BDSG (zákona na ochranu dat) použít Vaše osobní údaje, které jste nám sdělili, při zpracování zaměstnaneckého poměru, pokud je to nutné pro založení nebo ukončení zaměstnaneckého poměru nebo k provedení nebo splnění práv a povinností v zájmu zaměstnaného, vyplývajících ze zákona nebo z kolektivní smlouvy, z podnikové nebo služební dohody (kolektivní dohoda).

3. Jaké kategorie osobních dat zpracováváme?
Zpracováváme data související s Vaší žádostí o místo. Mohou to být obecné údaje o Vaší osobě (jméno, adresa a kontaktní údaje), údaje o Vaší profesní kvalifikaci a školním vzdělání nebo údaje o dalším vzdělávání v oboru, případně další údaje, které nám sdělíte v souvislosti s Vaší žádostí o místo. Dále můžeme použít Vaše profesní údaje a informace, které jste zveřejnili například v profilu na profesních sítích sociálních médií.

4. Z jakých zdrojů pocházejí osobní údaje, když je nedostaneme přímo od Vás?
Pokud nezískáme údaje přímo od Vás a máte zavedený aktivní profil u StepStone, nebo nám v rámci přijímacího řízení umožníte přístup k neaktivnímu nebo jen částečně aktivnímu profilu, můžeme získat osobní údaje také odtud.

5. Jaké jsou kategorie příjemců dat?
Vaše osobní data můžeme zprostředkovat přidruženým společnostem, pokud je to přípustné k daným účelům podle bodu 2 a na základě práva. Jinak budeme zpracovávat osobní údaje na základě smluv podle článku 28 GDPR, a sice především prostřednictvím hostprovideru nebo poskytovatelů systému managementu uchazečů.

6. Zprostředkování dat třetím zemi
O zprostředkování třetí zemi se neuvažuje.

7. Jak dlouho budou data uložena?
Vaše osobní data ukládáme tak dlouho, dokud je potřebujeme pro rozhodnutí o Vaší žádosti. Pokud nedojde k zaměstnaneckému poměru mezi Vámi a námi, můžeme data ještě dál ukládat, pokud to bude nezbytné k obraně proti případným právním nárokům. Přitom se dokumenty z Vaší žádosti o místo vymažou 12 měsíce po Vašem uvědomění o odmítnutí, pokud není nutná delší archivace vzhledem k právním sporům.

8. Jaká máte práva?
Jako uchazeč o práci u nás máte podle dané situace v jednotlivých případech následující práva na ochranu dat, ohledně kterých můžete kontaktovat nás nebo našeho pracovníka pověřeného ochranou dat podle bodu 1:

a. Informace
Máte právo získat přístup k informacím o osobních datech, která zpracováváme, a žádat o přístup k Vašim osobním datům a/nebo k jejich kopiím. Zahrnuje to také informace o účelu použití, kategorii použitých dat, jejich příjemcích a osobách s oprávněním k přístupu, a pokud je to možné, také plánovanou dobu ukládání dat nebo, pokud je to možné, kritéria pro stanovení této doby;

b. Oprávnění, výmaz nebo omezení zpracování
Máte právo požadovat od nás neprodleně opravu nesprávných osobních dat. S ohledem na účel zpracování máte právo požadovat doplnění nekompletních osobních dat – i prostřednictvím dodatečného prohlášení.

c. Právo na protest
Bude-li probíhat zpracování osobních dat podle článku 6 odst. 1 písmeno f GDPR, máte právo z důvodů, které vyplynou z Vaší výjimečné osobní situace, kdykoliv vznést protest proti zpracování těchto dat. Nebudeme tato data dál zpracovávat, s výjimkou případů, když můžeme doložit přesvědčivé legitimní důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami nebo když zpracování slouží k účelu uplatnění, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

d. Právo na odvolání
Pokud je zpracování založeno na souhlasu, máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas, aniž by to mělo vliv na zákonnost provedeného zpracování na základě souhlasu až do odvolání. Za tímto účelem můžete kdykoliv na výše uvedených kontaktech oslovit nás nebo našeho pracovníka pověřeného ochranou údajů.

e. Právo na výmaz
Máte právo požadovat od nás, abychom Vaše osobní data neprodleně vymazali, a my jsme povinni tato data neprodleně vymazat, pokud půjde o některý z následujících důvodů:

  • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly získány nebo zpracovávány
  • podle výše uvedeného bodu 8c jste podali protest proti zpracování a neexistují žádné prioritní oprávněné důvody svědčící pro jejich zpracování
  • osobní údaje byly zpracovány neoprávněně
  • vymazání osobních údajů je nezbytné pro splnění právního závazku podle unijního práva nebo práva členských států, kterému podléháme.

Výše uvedené neplatí, pokud je zpracování nezbytné:

  • ke splnění zákonné povinnosti, která vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členských států, kterému podléháme.
  • k uplatnění, vykonání nebo obhájení právních nároků.

f. Právo na omezení zpracování
Máte právo požadovat od nás omezení zpracování při existenci některého z následujících předpokladů:

  • rozporujete správnost osobních údajů a to po dobu, která nám umožní ověřit správnost osobních údajů;
  • zpracování je neoprávněné a Vy odmítáte vymazání osobních údajů a místo toho požadujete omezení využití osobních údajů;
  • nepotřebujeme již osobní údaje pro účely zpracování, Vy je však vyžadujete kvůli uplatnění, vykonání nebo obhájení právních nároků, nebo
  • jste podali protest podle bodu 8c proti zpracování, ale dosud není stanoveno, zda naše oprávněné důvody převládají nad Vašimi důvody.

Pokud bylo omezeno zpracování podle písmene f, smějí se tato osobní data – nehledě na jejich uložení – zpracovávat pouze s Vaším souhlasem nebo za účelem uplatnění, vykonání nebo obhájení právních nároků nebo na ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu unie nebo některého členského státu.

Jestliže jste iniciovali omezení jejich zpracování, budeme Vás informovat předtím, než bude omezení zrušeno.

g. Právo podat stížnost
Aniž je dotčen jakýkoli jiný správní nebo soudní opravný prostředek, máte právo podávat stížnosti u dozorčího orgánu, zejména v členském státě Vašeho místa bydliště, zaměstnání nebo místa údajného porušení předpisů, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, porušuje ustanovení GDPR.

9. Nutnost poskytnutí osobních údajů
Poskytnutí osobních údajů není předepsáno ani ze zákona, ani smluvně a nejste ani povinni dát osobní údaje k dispozici. Avšak poskytnutí osobních údajů je nutné pro uzavření smlouvy o pracovním poměru s námi. To znamená, že pokud nám neposkytnete žádné osobní údaje při žádosti o místo, neuzavřeme s Vámi pracovní poměr.

10. Nepoužíváme automatizované rozhodování
Nebude probíhat automatizované rozhodnutí v jednotlivých případech ve smyslu čl. 22 GDPR, což znamená, že rozhodnutí o Vaší žádosti není založeno pouze na automatizovaném zpracování.


Používání Google Analytics
Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc. (dále: Google). Google Analytics používají tzv. „cookies“, tedy textové soubory, které se ukládají do Vašeho počítače a umožňují analýzu Vašeho používání webové stránky. Informace získané od cookie o používání této webové stránky jsou zpravidla přenášeny na server Google v USA a tam jsou ukládány. Na základě aktivace IP-anonymity na těchto webových stránkách Google Vaši IP adresu v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech s Dohodou o Evropském hospodářském prostoru předem zkrátí. Pouze ve výjimečných případech se přenese na server Googlu v USA celá IP-adresa a tam se zkrátí. Na zakázku provozovatele této webové stránky použije Google tyto informace k vyhodnocení Vašeho využívání webové stránky, k sestavování hlášení o aktivitě na webové stránce, o využívání internetu a k poskytování dalších služeb provozovateli webové stránky. IP-adresa, získaná v rámci Google Analytics Vašeho prohlížeče, nebude spojována s jinými daty na Google.

Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením Vašeho softwarového prohlížeče; upozorňujeme však, že v takovém případě nemusíte mít přístup ke všem funkcím této webové stránky v plném rozsahu. Kromě toho můžete zabránit tomu, aby společnost Google shromáždila data vygenerovaná souborem cookie, související s Vaším používáním webových stránek (včetně Vaší IP adresy) a zpracování těchto údajů společností Google tak, že si na tomto odkazu stáhnete a nainstalujete plugin prohlížeče: Doplněk prohlížeče pro zakázání služby Google Analytics.
Navíc nebo jako alternativu k Browser-Add-On můžete zakázat, aby Google Analytics sledoval naše stránky tím, že kliknete na Link. Tím nainstalujete Opt-Out-Cookie na Váš počítač. Zabráníte tak do budoucna shromažďování údajů na této webové stránce a v tomto prohlížeči prostřednictvím google analytics, dokud zůstane cookie instalované ve Vašem prohlížeči.


Používání skriptových knihoven (Google Webfonts)
Aby byl náš obsah správný a graficky atraktivní v různých prohlížečích, používáme na těchto webových stránkách knihovny skriptů a knihovny písem, například: webové typy písma Google (https://www.google.com/webfonts/). Webové typy písma Google jsou přeneseny do mezipaměti Vašeho prohlížeče, aby se zabránilo vícenásobnému načítání. Pokud prohlížeč nepodporuje písma Google Web nebo zakáže přístup, obsah se zobrazí ve standardním písmu.

Aktivování knihoven skriptů nebo knihoven písem automaticky spouští spojení s provozovatelem knihovny. Přitom je teoreticky možné, ale v současné době také nejasné, zda, a pokud ano, za jakým účelem provozovatelé takových knihoven shromažďují data.

Směrnici na ochranu dat provozovatele knihovny Google naleznete zde: https://www.google.com/policies/privacy/


Používání map (Google Maps)
Tato webová stránka používá API služby Mapy Google pro vizuální zobrazení geografických informací. Při používání služby mapy Google shromažďuje, zpracovává a používá data návštěvníků o využití mapových funkcí. Další informace o zpracování údajů společnosti Google naleznete v zásadách ochrany soukromí společnosti Google. Zde můžete také změnit nastavení osobních údajů v centru ochrany osobních údajů. Podrobné pokyny pro správu vlastních údajů týkajících se produktů Google naleznete zde..


Vložená videa YouTube
Na některé naše webové stránky vkládáme videa Youtube. Provozovatelem příslušných zapojení je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Když navštívíte stránku se zapojením YouTube, vytvoří se spojení k serveru Youtube. Přitom je Youtube informován, které stránky jste navštívili. Když jste přihlášeni na svůj účet Youtube, může Youtube přiřadit surfování na internetu přímo Vám osobně. Tomu zabráníte tak, že se předem odhlásíte z Vašeho účtu Youtube.

Jakmile zahájíte video na Youtube, použije poskytovatel cookies, které sbírají informace o chování uživatele.

Každý, kdo zakázal ukládání souborů cookie programem Google Ad, nebude se muset při sledování videí na YouTube obávat souborů cookie. Youtube ale ukládá také neosobní informace o chování uživatelů do jiných souborů cookie. Chcete-li tomu zabránit, musíte zablokovat ukládání souborů cookie v prohlížeči.

Další informace o ochraně dat při používání „Youtube“ najdete v prohlášení o ochraně dat poskytovatele služeb na: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/


Sociální zapojení (Social Plugins)
Nabízíme Vám možnost používat na našich webových stránkách tzv. "Tlačítka pro sociální média". Při implementaci ochrany Vašich údajů se spoléháme na řešení "Shariff". V důsledku toho jsou tato tlačítka integrována na webovou stránku pouze jako grafika, která obsahuje odkaz na příslušnou webovou stránku poskytovatele tlačítek. Kliknutím na grafiku budete přesměrováni na služby příslušného poskytovatele. Pouze poté budou Vaše data odeslána příslušnému poskytovateli. Pokud nekliknete na grafiku, nebude mezi Vámi a poskytovateli sociálních médií probíhat žádná výměna. Informace o shromažďování a používání Vašich údajů na sociálních sítích naleznete v příslušných uživatelských podmínkách jednotlivých poskytovatelů. Více informací o řešení Shariff naleznete zde: http://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

Na naše webové stránky jsme integrovali tlačítka sociálních médií následujících společností:

Facebook Inc. (1601 S. California Ave - Palo Alto - CA 94304 - USA)
Google Plus/Google Inc. (1600 AmphitheatreParkway - Mountain View - CA 94043 - USA)
LinkedIn Corporation (2029 Stierlin Court - Mountain View - CA 94043 - USA)


Google AdWords
Naše webové stránky používají Google Conversion-Tracking (sledování konverzí). Pokud jste se dostali na naše webové stránky prostřednictvím reklamy zaslané společností Google, Google Adwords nastaví soubor cookie do Vašeho počítače. Soubor cookie pro sledování konverze se nastavuje, když uživatel klikne na reklamu zobrazovanou společností Google. Tyto soubory cookie ztrácejí platnost po uplynutí 30 dní a nejsou používány k osobní identifikaci. Když uživatel navštíví naši určitou webovou stránku a doba cookie ještě neuplynula, můžeme my a Google vidět, že uživatel kliknul na reklamu a byl navigován na tuto stránku. Každý zákazník Google AdWords obdrží jiný soubor cookie. Soubory cookie nelze tedy sledovat prostřednictvím webů zákazníků AdWords. Informace shromážděné pomocí souborů cookie pro konverzi se používají k vytváření statistik konverzí pro zákazníky AdWords, kteří si zvolili sledování konverzí. Zákazníci se dozvědí o celkovém počtu uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku sledování konverzí. Nezískají však informace, pomocí kterých by se dali osobně identifikovat uživatelé.

Pokud se nechcete účastnit sledování, můžete odmítnout požadované nastavení souboru cookie - například prostřednictvím nastavení prohlížeče, které obecně zakáže automatické nastavení souborů cookie, nebo nastaví prohlížeč tak, aby blokoval soubory cookie z domény "googleleadservices.com".

Vezměte prosím na vědomí, že nesmíte smazat Opt-out-Cookies, když nechcete získávat data z měření. Pokud jste v prohlížeči smazali všechny soubory cookie, musíte znovu nastavit příslušný soubor Opt-out Cookie.


Vaše práva na informace, opravu, blokování, výmaz a protest
Máte právo kdykoli obdržet informace o svých osobních údajích, které jsme u nás uložili. Podobně máte právo na opravu, blokování nebo, kromě předepsaného ukládání dat pro obchodní transakce, i vymazání Vašich osobních údajů. Kontaktujte prosím našeho pracovníka pro ochranu údajů. Kontaktní údaje naleznete v dolní části stránky.

Aby bylo vždy zohledněno blokování dat, musí být tato data pro účely kontroly uložena v blokovaném souboru. Můžete také požádat o vymazání dat, pokud neexistuje žádná zákonná archivační povinnost. Pokud taková povinnost existuje, zablokujeme Vaše údaje na vyžádání.

Můžete změnit nebo odvolat svůj souhlas tím, že nám své rozhodnutí oznámíte a to začne mít účinnost v budoucnosti.


Odkazy na jiné webové stránky
Webové stránky noax obsahují odkazy na jiné webové stránky. Noax nezodpovídá za hlídání ochrany dat nebo za obsah těchto jiných webových stránek.


Změna našich ustanovení na ochranu dat
Vyhrazujeme si právo měnit příležitostně tyto zásady ochrany osobních údajů, abychom zajistili, že stále odpovídají současným zákonným požadavkům nebo abychom provedli změny našich služeb v prohlášení o ochraně osobních údajů, například při zavádění nových služeb. Při Vaší další návštěvě bude tedy platit nové prohlášení o ochraně osobních údajů.


Fragen an den Datenschutzbeauftragten

Máte-li otázky týkající se ochrany dat, napište nám e-mail nebo kontaktujte přímo našeho pracovníka pro ochranu údajů:

Ext. Inspektor ochrany údajů
Patrick Petzka
Trostberger Str. 24
D-83301 Traunreut
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Prohlášení o ochraně dat bylo vytvořeno generátorem prohlášení o ochraně dat activeMind AG.
 

Zavolejte nám!

+49 8092 23 23 0

 
 

Kontakt 24 hodin denně

Kontaktní formulář

 

Jsme tu stále pro Vás!

Horká linka našeho servisu

Vynikající řešení

PROXIA získala ocenění TOP100, nejlepší poskytovatel technologických řešení a pečeť schválení „Software Made in Germany“.